Strategiczne cele planu gospodarki niskoemisyjnej

Radni miejscy na marcowej sesji przyjęli jednogłośnie plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pszczyna na lata 2015 - 2022. W ten sposób rada zobowiązała się do ograniczenia wielkości emisji dwutlenku węgla, tym samym przyczyniając się do stabilizacji stanu środowiska, wspierania zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych.

Plan jest podstawowym narzędziem władz samorządowych w zakresie spełnienia zobowiązań ekologicznych oraz kluczowym dokumentem, który pozwoli na skuteczne pozyskiwanie preferencyjnego finansowania dla działań związanych m.in. z termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pszczyna” opracowała Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych z Kraśnika. Zakłada on m.in. poprawę stanu środowiska naturalnego w granicach administracyjnych gminy, a także wzrost jego jakości na szczeblu ponadlokalnym.
Dokument ma za zadnie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzania energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, bezpośrednio powiązanych z wytycznymi zapisanymi w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym w grudniu 2008 roku przez Parlament Europejski.
Polska zobowiązała się osiągnąć następujące cele:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r.,
 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%,
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r.
Opracowanie dokumentu poprzedzono szczegółową inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. Dzięki analizie planów i dokumentów oceniono stan istniejący w zakresie dostaw i użytkowania energii (gaz, węgiel, paliwa ropopochodne, energia elektryczna, odnawialne źródła energii). Wskazano także zasady użytkowania energii i jej aktualną efektywność. Dokonano również analizy kierunków i działań pozwalających osiągnąć cel, którym jest termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych, gdzie przeprowadzono ocenę systemu energetycznego oraz racjonalne zarządzanie energią.
Ponadto przedstawiono możliwe do realizacji zadania inwestycyjne wraz z oceną ich efektów ekologicznych i ekonomicznych (prace remontowe i modernizacyjne, wymiana instalacji grzewczych, instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, zakup pojazdów, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja dróg) oraz zadania miękkie (kampanie promocyjne, szkolenia, zielone zamówienia publiczne). Dla wybranych działań opracowano harmonogram z określeniem szacunkowych kosztów.


Cel główny planu
„Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję gazów cieplarnianych”
- zostanie osiągnięty dzięki realizacji podstawowych celów strategicznych.

Cel strategiczny nr 1
Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz energochłonnej infrastruktury obiektów użyteczności publicznej i gospodarczej.

Cel strategiczny nr 2
Wykorzystanie potencjału obszaru w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Cel strategiczny nr 3
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Cel strategiczny nr 4
Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz kreowanie ekoinnowacji.

Cele operacyjne
Kierunki działań/zadania
W obrębie każdego z celów strategicznych przewidziano stosowne cele operacyjne. Natomiast do każdego celu operacyjnego przypisano odpowiednie kierunki działań/zadania.
Ich charakterystykę dostosowano do aktualnej sytuacji energetycznej gminy, ukierunkowane zostały na maksymalny efekt ekologiczno-energetyczny, przy zachowaniu technicznej i finansowej wykonalności.
Zadania przedstawione w planie wpisują się w wytyczne aktów prawnych szczebla UE, krajowego oraz regionalnego w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Są one ukierunkowane na bezwzględną realizację celu głównego, wsparte dążeniem do osiągnięcia wskaźników celów szczegółowych. Kierunki działań już na poziomie lokalnym opracowano w dwóch podstawowych formach:
1. inwestycyjne - są to środki oparte na poprawie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Koszty eksploatacyjne oraz uzyskany efekt energetyczny i ekologiczny inwestycji rekompensują znaczne nakłady inwestycyjne.
2. „miękkie” - są to środki wspierające realizację działań inwestycyjnych oraz indywidualne projekty proekologiczne. Niski koszt poszczególnych działań często generuje znaczne efekty ekologiczne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej.


Wdrożeniu strategii niskoemisyjnej sprzyjać będą m.in.:
 przygotowana wariantowość działań, w której to zawarto różny zakres inwestycji, ich wielkość oraz możliwą do zastosowania technologię,
 z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez władze gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, przedstawiono zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata oraz perspektywę do roku 2022,
 należy mieć na uwadze, że inwestycje, które należy podjąć, należą do technologii pionierskich, przewyższających aktualne regulacje prawa budowlanego czy ogólne trendy społeczne. Osiągnięcie celów wiąże się zatem z poniesieniem wyższych nakładów inwestycyjnych. Projekt przedstawia możliwe źródła pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

źródło: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pszczyna”/red.logo

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (24 listopada 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
więcej