Dlaczego azbest jest wciąż groźny dla naszego zdrowia? cz. 3

Azbest jest handlową nazwą odnoszącą się do włóknistych materiałów nieorganicznych - minerałów o unikalnych właściwościach chemicznych i fizycznych.

Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej, są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był i niekiedy jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową.
Analizując problematykę szkodliwości azbestu należy pamiętać, iż ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność, azbest wprowadzony do środowiska utrzymuje się w nim przez czas niemal nieograniczony. Przeprowadzane badania wskazują jednoznacznie, że włókna azbestu pochodzące ze źródeł naturalnych, ze względu na znaczne rozproszenie złóż azbestu, można praktycznie pominąć, natomiast groźne dla nas są te pochodzące z działalności człowieka, związanej z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, bądź pochodzące z „dzikich” wysypisk śmieci zwierających odpady azbestowe. Narażenie takie powstaje na skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, a także na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów eksploatacji i usuwania tych wyrobów oraz ich braku zabezpieczenia na wysypiskach odpadów do tego nieprzystosowanych.
Można zatem przyjąć, że stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita eliminacja narażenia środowiska na azbest jest jednym z podstawowych zadań, mających na celu ochronę naszego życia i zdrowia.

W krajowym programie usuwania azbestu zapisano między innymi, iż podstawowym warunkiem terminowego oczyszczenia kraju z azbestu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie prac związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych oraz stworzenie regulacji prawnych stymulujących efektywne współdziałanie właścicieli zanieczyszczonych obiektów budowlanych z władzami lokalnymi. Poważne i kompleksowe podejście do tego problemu jest bardzo istotne, gdyż to przede wszystkim na właścicielach obiektów budowlanych, w których mogą znajdować się elementy zawierające azbest, ciąży obowiązek jego usunięcia. Podjęcie prac mających na celu eliminację tego niebezpiecznego materiału z naszego otoczenia wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia nakładów finansowych, ale przede wszystkim, przy nieodpowiednim postępowaniu przy tych czynnościach, z ryzykiem narażenia zdrowia swojego i swoich bliskich.
Aby wspomóc mieszkańców naszego powiatu w rozwiązaniu tego problemu powiat pszczyński co roku przeznacza określone kwoty na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, położonych na naszym terenie. Zadanie to realizowane jest we współpracy z gminami naszego powiatu, a środki wydatkowane na ten cel z budżetu powiatu wspomagają inicjatywy podejmowane przez gminy.
Poniżej zestawiono w tabelach wydatki poniesione z budżetu powiatu na to zadanie w latach 2005-2014 (tabela 1) oraz ilości odpadów azbestowych zebranych w tych latach na terenie poszczególnych gmin (tabela 2).
eko1
eko2

Porównanie ilości wyrobów zawierających azbest, które udało się już usunąć z budynków i obiektów budowlanych położonych na terenie naszego powiatu z tym, co wynika z przeprowadzonej w ostatnich latach inwentaryzacji, przedstawia skalę problemu, który wciąż czeka na rozwiązanie. Bardzo ważnym jest zatem uświadomienie sobie zagrożeń, jakie pociąga za sobą niewłaściwie postępowanie z azbestem, który do tej pory znajduje się w naszym otoczeniu.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Literatura:
1) Program likwidacji azbestu dla powiatu pszczyńskiego, maj 2006.
2) Aktualizacja Programu likwidacji azbestu dla powiatu pszczyńskiego, listopad 2014.
3) Zdrowotne i prawne aspekty postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, prof. dr hab. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, 2004.

5
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (23 lutego 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 26 stycznia 2023r.
  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
więcej