Automatyczna stacja pomiarowa jakości powietrza w Pszczynie?

Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga”, które działa na rzecz poprawy jakości powietrza, wystąpiło do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o uzupełnienie sieci Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza o automatyczną stację pomiarową w Pszczynie. Na lutowej sesji wniosek stowarzyszenia poparli radni powiatowi.

W Pszczynie w ramach krajowej sieci monitoringu jakości powietrza działa jedna, manualna stacja pomiarowa dla pyłu PM10. Z próbek opadu pyłu pobranego na stacji określa się także zawartość arsenu, benzo/a/pirenu, ołowiu, kadmu i niklu. Wyniki pomiarów manualnych publikowane są z około miesięcznym opóźnieniem, po przeprowadzeniu analiz w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jest to stacja pomocnicza do badania tła zanieczyszczeń, której wyniki wykorzystywane są do modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń.
Ponadto od listopada 2017 roku w gminie Pszczyna działa osiemnaście czujników, tzw. niskokosztowych, monitorujących stan jakości powietrza na terenie miasta i gminy. System czujników zamontowano na wszystkich szkołach podstawowych w sołectwach, a sześć z nich odczytuje wyniki pomiarów jakości powietrza w mieście. Urządzenia te informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM10.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (19 lutego 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
  • Numer 11, 20 listopada 2020r.
  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
więcej