Co zmienia ustawa "śmieciowa"?

Usuwanie odpadów komunalnych od lat jest problemem niejednej społeczności na całym świecie. Każda z nich wypracowuje swoje własne, bardziej lub mniej skuteczne systemy gospodarki odpadami. Ale już chyba nikt nie ma wątpliwości, że musi istnieć taki system, który zapewni odbiór wszystkich nieczystości i zagwarantuje usługę na odpowiednim poziomie.

Od 1 lipca w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegnie zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe przepisy mają sprawić, że z polskiego krajobrazu znikną dzikie wysypiska, a co za tym idzie w lasach będzie czyściej, a palenie odpadów w piecach przejdzie do historii.
Co zatem czeka mieszkańców? W Pszczynie rewolucji nie będzie, ponieważ to, na co samorządy w kraju mają czas do końca czerwca, u nas wprowadzono już cztery lata temu. W wyniku przeprowadzonego w październiku 2006 roku referendum „śmieciowego”, gmina od maja 2008 roku przejęła od mieszkańców obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Tym samym została właścicielem odpadów komunalnych.

Od tego czasu wszystkie gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej objęte zostały zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych powstających na terenie posesji, łącznie z odpadami wielkogabarytowymi (zużyte meble, tapczany itp.) w zamian za miesięczną opłatę, a mieszkańcy nie musieli już zawierać żadnych umów na wywóz odpadów komunalnych, ani negocjować warunków ceny i ich wywozu z firmą wywozową.

Wcześniej gospodarka odpadami komunalnymi opierała się na systemie „umownym”, polegającym na podpisywaniu indywidualnych umów na wywóz odpadów. Mimo że 90 proc. mieszkańców gminy było objętych takim systemem, to częstotliwość wywozu odpadów była zdecydowanie za rzadka, dlatego można przypuszczać, że część odpadów wykorzystywana była w gospodarstwach domowych do celów opałowych, natomiast odpadami paleniskowymi utwardzano drogi i niwelowano teren, a odpady wielkogabarytowe wywożono na „dzikie” wysypiska śmieci.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca dojdzie w Pszczynie do kilku zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jedną z najważniejszych będzie wprowadzenie podwyższonej opłaty dla osób, które nie segregują odpadów. Podstawą naliczenia wysokości stawki za odbiór odpadów będzie składana przez właściciela nieruchomości deklaracja. Na przełomie marca i kwietnia właścicielom nieruchomości wraz z informacjami o opłatach za pierwsze półrocze 2013 roku zostaną dostarczone wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje mieszkańcy powinni złożyć w ratuszu do 30 kwietnia. Terminy opłat pozostają bez zmian.

Dodatkową usługą w ramach istniejącej opłaty będzie zbiórka odpadów wielomateriałowych (do worka) oraz możliwość oddania w punkcie zbiórki selektywnej odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Przypominamy, iż w punkcie przy ulicy Cieszyńskiej 35 w Łące (na terenie stacji przeładunkowej firmy „Remondis”) oprócz wymienionych można oddać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia (w tym opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.00.W punkcie tym za dodatkową opłatą można także oddać odpady budowlane i poremontowe.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina powinna pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje:
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. obsługę administracyjną tego systemu.

Ponadto w naszej gminie w ramach pobieranej opłaty wszystkie zamieszkałe nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki.

W związku z nowością, jaką będzie składanie deklaracji, zaplanowano spotkania z mieszkańcami, podczas których pracownicy urzędu pomogą prawidłowo wypełnić deklaracje.

śmieci przed i po

Co nas czeka od 1 lipca...

1. Modyfikacja istniejącego systemu poprzez zorganizowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych, budowlanych i rozbiórkowych.
2. Zmiana sposobu naliczania opłaty:
- weryfikacja liczby mieszkańców objętych opłatami zgodnie ze złożonymi przez właściciela nieruchomości deklaracji.
- w przypadku braku deklaracji burmistrz określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze decyzji.

MATERIAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

Logo WFOŚiGW
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej